Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Anbio s.r.o., IČO 28 862 112, DIČ CZ28862112, se sídlem Bartoškova 1368/4, 140 00 Praha 4 - Nusle, zapsané v ochodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 149731, pro prodej zboží spotřebitelům prostřednictvím online obchodu na internetové adrese www.anbio.cz.

Obsah:

  1. Úvodní ustanovení
  2. Uživatelský účet
  3. Uzavření kupní smlouvy
  4. Cena zboží a platební podmínky
  5. Odstoupení od kupní smlouvy
  6. Přeprava a dodání zboží
  7. Práva z vadného plnění
  8. Další práva a povinnosti smluvních stran
  9. Ochrana osobních údajů
  10. Ukládání cookies
  11. Doručování
  12. Závěrečná ustanovení

GDPR

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Anbio s.r.o., jak je identifikována v záhlaví těchto obchodních podmínek (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou - spotřebitelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.anbio.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky obchodu a další související právní vztahy. 1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí příslušné smlouvy. Smlouvy a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Příslušnou smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. V takovém případě je tato osoba povinna kontaktovat prodávajícího a sjednat s ním zvláštní smlouvu týkající se zboží či služeb.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat jednostranně. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá přede dnem účinnosti takovéto změny.

2. Uživatelský účet

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen bez zbytečného odkladu aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen bez zbytečného odkladu aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 365 dnů nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.7. Vyplní-li kupující údaje o právnické osobě nebo podnikatelském oprávnění (firma, IČO a DIČ), považuje prodávající jednání kupujícího jako jednání činěné jménem tohoto podnikatele nebo právnické osoby, a tu bude považovat za kupujícího.2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3. Uzavření kupní smlouvy

 

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o minimální ceně objednávky, ceně zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a času dodání.

3.4. Informace o cenách a nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí:

3.4.1. pro doručování v rámci území České republiky, je-li uvedena v korunách českých,

3.4.2. pro doručování v rámci území Slovenské republiky, je-li uvedena v eurech,

3.4.3. pro doručování v rámci území Polské republiky, je-li uvedena v polských zlotých.

3.4.4. při objednání zboží v měně neodpovídající místu (státu) doručení bude proveden přepočet příslušných částek na měnu odpovídající místu (státu) doručení dle aktuálního ceníku prodávajícího.

3.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.5.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.5.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.5.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Zaplatit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Prodávající není povinen objednávku kupujícího akceptovat. O případném odmítnutí objednávky prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu vhodným způsobem, zpravidla prostřednictvím elektronické pošty, vyrozumí.

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby, které k okamžiku objednávky umožňuje webové rozhraní obchodu.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčena možnost platby předem, pokud ji kupující zvolí, a ustanovení čl. 4 odst. 4.6. těchto obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením správného variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky s užitím správného variabilního symbolu ve prospěch příslušného bankovního účtu prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky v souladu s čl. 3 odst. 3.7. těchto obchodních podmínek, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud to prodávající výslovně nepřipustí.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, popř. přiloží stejnopis faktury k zásilce zboží.

4.9. V případech stanovených zákonem je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zaevidovat přijatou tržbu za podmínek obecně závaznými právními předpisy stanovených.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy poučil kupujícího, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy, o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil, o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání nebo o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl příslušné potvrzení.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5 odst. 5.1. těchto obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@anbio.cz.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, nese kupující. Maximální náklady na vrácení takovéhoto zboží jsou odhadovány na 5.000 Kč.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím (v případě smlouvy o koupi zboží pak od obdržení vráceného zboží prodávajícím, nebo prokázání, že zboží kupující odeslal zpět prodávajícímu, podle toho, co nastane dříve), a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal (neurčí-li kupující jiný způsob vrácení za předpokladu, že takovýmto vrácením nevzniknou prodávajícímu jakékoli další náklady), včetně nákladů na případné vrácení plnění prodávajícímu (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný, než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

5.5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží jím vrácené bude poškozeno, opotřebeno, částečně spotřebováno či bude jeho hodnota jinak snížena v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny nebo její části. V případě odstoupení od smlouvy o poskytnutí služby, jejíž plnění již začalo, ale dosud nebyla poskytnuta zcela, je kupující povinen uhradit poměrnou část ceny za již poskytnuté plnění a vzniká mu v případě odstoupení pouze nárok na vrácení zbývající části ceny za tuto službu. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy kupující nezaplatí kupní cenu zboží ve splatnosti.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud v uvedené lhůtě kupující odmítnutí převzetí z důvodu poškození obalu zboží prodávajícímu neoznámí či neposkytne prodávajícímu potřebnou součinnost k uplatnění reklamace u přepravce, odpovídá za škodu, která tím prodávajícímu vznikne. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

6.5. Při nedodání zboží ve lhůtě 15 dnů od vyrozumění prodávajícího o jeho odeslání je kupující povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit písemně prodávajícímu.

6.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li předmětem koupě hmotná movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem nebo službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce (dále jen „věc s digitálními vlastnostmi“), použijí se ustanovení ohledně odpovědnosti za vady prodávajícího také na poskytování digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, i když je poskytuje třetí osoba. To neplatí, je-li z obsahu kupní smlouvy i z povahy věci zjevné, že jsou poskytovány samostatně.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, zejm. co do popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy a jiná veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci (ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv), obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, nebo pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku, náhledu, zkušební verzi nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy nebo byli-li tyto zpřístupněny kupujícímu před uzavřením smlouvy, a že je zboží je dodáno s ujednanými součástmi a příslušenstvím vč. obalu, a s pokyny k použití, které může kupující rozumně očekávat,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7 odst. 7.2. těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží, nebo pokud prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy jiným způsobem výslovně upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil..

7.4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7.5. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že budou kupující poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí uchovala vlastnosti podle čl. 7. odst. 7.2 obchodních podmínek, a že bude na jejich dostupnost upozorněn

7.5.1. po dobu dvou let, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,

7.5.2. po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření kupní smlouvy a povaze závazku.

7.6. Ustanovení čl. 7 odst. 7.5. obchodních podmínek neplatí v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

7.7. Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. Mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle čl. 7 odst. 7.5. obchodních podmínek, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně. Prodávající dále neodpovídá za vady digitálního obsahu, pokud vadu způsobilo nevyhovující technické nebo programové vybavení nebo síťové připojení pro přístup či užívání digitálního obsahu kupujícího nezbytné pro řádné fungování digitálního obsahu (dále jen „digitální prostředí kupujícího“), ačkoli byl kupující na jeho potřebu před uzavřením smlouvy jasně a srozumitelně upozorněn. K ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí kupujícího, poskytne kupující prodávajícímu nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat. Povinnost součinnosti kupujícího je omezena pouze na technicky dostupné prostředky, které jsou pro kupujícího co nejméně rušivé. Odmítne-li kupující součinnost poskytnout, přestože byl o této povinnosti a o důsledcích jejího porušení jasně a srozumitelně poučen před uzavřením smlouvy, má se za to, že prodávající za příslušnou vadu či vady neodpovídá.

7.8. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.  Reklamace zaslaná prodávajícímu prostřednictvím zásilky zaslané na dobírku nebude prodávajícím uznána, resp. převzata. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat. Nemá-li být digitální obsah poskytován po určitou dobu, ale spočívá-li plnění pouze v jednorázovém úkonu nebo jejich sledu, včetně případů, v nichž kupující nabývá právo užívat digitální obsah trvale, prodávající odpovídá za vady digitálního obsahu, které měl při zpřístupnění; tím není dotčena povinnost zabezpečit aktualizace

7.9. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

7.10. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

7.11. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

7.11.1. podávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s těmito obchodními podmínkami,

7.11.2. se vada projeví opakovaně,

7.11.3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo

7.11.4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

7.12. Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy; má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

7.13. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

7.14. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je kupující požadoval. Po marném uplynutí lhůty k vyřízení reklamace může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu, která se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadného plnění, který bylo kupujícímu poskytnuto. Má-li být plnění poskytováno po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou bylo poskytováno vadně.

7.15. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající se zdrží užívání obsahu odlišného od osobních údajů kupujícího, který byl vytvořen kupujícím při užívání digitálního obsahu; to neplatí v případě, že

7.15.1. je obsah bez tohoto digitálního obsahu nepoužitelný,

7.15.2. se obsah vztahuje výlučně k činnosti kupujícího při užívání digitálního obsahu,

7.15.3. prodávající smísil obsah s jinými daty a může být oddělen jen při vynaložení nepřiměřeného úsilí, nebo

7.15.4. byl vytvořen společně s jinými osobami, které mohou obsah nadále užívat.

7.16. S výjimkou případů podle čl. 7 odst. 7.15.1-3 prodávající zpřístupní kupujícímu na jeho žádost obsah odlišný od jeho osobních údajů, který kupující při užívání digitálního obsahu jeho prostřednictvím vytvořil nebo uchovával. Prodávající tak učiní bezplatně, v přiměřené době a v běžně používaném strojově čitelném formátu.

7.17. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající mu může zabránit v dalším užívání digitálního obsahu, a to zejména tím, že mu digitální obsah nebo uživatelský účet znepřístupní.

7.18. Odstoupí-li kupující od smlouvy a byl-li mu v souvislosti s poskytováním digitálního obsahu odevzdán hmotný nosič, vydá jej prodávajícímu na jeho žádost a náklady bez zbytečného odkladu. Prodávající může o vydání hmotného nosiče požádat do čtrnácti dnů od ukončení závazku.

7.19. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zdrží se užívání digitálního obsahu, zejm. jeho poskytování třetí osobě.

7.20. Peněžité částky, které má prodávající z důvodu vadného plnění vydat kupujícímu, vydá prodávající na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy kupující uplatnil u prodávajícího příslušné právo z vadného plnění. Použije přitom stejný způsob, jakým kupující uhradil odměnu, ledaže kupující výslovně svolí k jinému způsobu vyplacení.

7.21. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

7.22. Za vady způsobující rozpor s uzavřenou smlouvou není považováno, pokud zboží nebo služba nemají jakékoli vlastnosti, standard nebo úroveň kvality nad rámec výslovně uvedený v tomto článku 7 nebo platné právní úpravě.

7.23. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty: info@anbio.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Neuspěje-li uživatel se svou stížností u dodavatele, případné spory budou řešeny u věcně a místně příslušného soudu

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. Ukládání cookies

10.1. Cookies jsou textovými soubory vzniklými navštívením webové stránky, jedná-li se o soubory nezbytné pro provoz internetového obchodu, nebo bylo-li jejich poskytnutí odsouhlaseno subjektem údajů. E-shop využívá pouze cookies nezbytné pro fungování internetového obchodu a zajištění jeho bezpečného a řádného užívání, které nelze zakázat.

11. Doručování

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího, kterou za tímto účelem poskytne prodávajícímu.

11.2 Souhlasem se zněním těchto obchodních podmínek kupující vyjadřuje souhlas s elektronickou podobou daňového dokladu ve smyslu § 26 odst. 3 zákona o DPH. Kupující si může daňový doklad v listinné formě převzít od prodávajícího nebo si vyžádat jeho zaslání na náklady kupujícího prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

V Praze dne 22. 3. 2023

Ochrana osobních údajů - GDPR

Obchodní společnost Anbio s.r.o. IČO 288 62 112, DIČ CZ28862112, se sídlem Bartoškova 1368/4, 140 00 Praha 4 – Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 149731 (dále jen „Správce“), tímto informuje, že má postavení správce osobních údajů, které mu při uzavření smlouvy a za trvání smluvního vztahu byly a budou poskytnuty, v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a souvisejících obecně závazných právních předpisů, zejm. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce provádí a aktualizuje bezpečnostní opatření pro ochranu osobních údajů jednotlivých subjektů ochranných údajů. Těmito údaji zpracovávanými Správcem jsou zejm.:
- jméno, příjmení;
- e-mailová adresa a telefonní číslo;
- adresa, dodací adresa;
- historie objednávek, odstoupení od uzavřených smluv a reklamací, čísla účtů;
- IP adresa, datum a čas přístupu na webovou stránku internetového obchodu;
- informace o zařízení, internetovém prohlížeči a operačním systému prostřednictvím kterých uživatel vstoupil na webovou stránku internetového obchodu a jejich jazykovém nastavení;
- čísla platebních karet v nekompletní podobě poskytnutá Správci zprostředkovatelem karetních operací.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Subjekt údajů se může ve věci uplatňování práv vztahujících se k jeho osobním údajům obracet na správce zejm. prostřednictvím těchto kontaktních údajů: … Správce se zavazuje řešit dotazy, připomínky a oprávněné požadavky subjektů údajů bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtách stanovených obecně závaznými právními předpisy. 

Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány:
a) na základě smlouvy uzavřené mezi Správcem a subjektem údajů a na základě souhlasu subjektu údajů pro:
- vedení uživatelského účtu subjektu údajů v internetovém obchodu, který je Správcem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.anbio.cz,
- výkon práv a povinností Správce coby prodávajícího dle smluv uzavřených se subjekty těchto údajů, vč. rozesílání marketingových sdělení na základě souhlasu subjektu údajů;
b) splnění veřejnoprávních povinností Správce (zejm. vedení účetnictví, povinností daňových atp.) dle obecně závazných právních předpisů,
c) sledování legitimních zájmů Správce, pokud nad tímto zájmem nepřevažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, kterými jsou zejm. šíření informací o obchodních a jiných podnikatelských aktivitách Správce.

Osobní údaje nebudou předávány žádným dalším příjemcům s výjimkou poskytovatele účetních služeb: ReFiDa s.r.o. (IČO 271 87 012) a dopravců zboží a poskytovatelů platebních služeb: Zásilkovna s.r.o. (IČO 284 08 306), Česká pošta, s.p. (IČO 471 14 983) a General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. (IČO 260 87 961) a ComGate Payment a.s. (IČO 279 24 505) v nezbytném rozsahu, nebudou předávána do zahraničí mimo EU a nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování. Osobní údaje budou uloženy po dobu 5 let po skončení trvání smluvního vztahu nebo odvolání souhlasu subjektu údajů a vypořádání všech závazků z něj, ledaže by platné a účinné právní předpisy ukládaly Správci uložení po kratší nebo delší dobu.

Před nabytím plné svéprávnosti je osoba mladší 16 let oprávněna užívat internetový obchod pouze se souhlasem zákonného zástupce.

Subjekt údajů má ve vztahu ke svým osobním údajům všechna práva přiznaná mu obecně závaznými právními předpisy, a to zejména.
- odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů;
- právo opravit či doplnit své osobní údaje;
- právo požadovat omezení zpracování osobních údajů;
- právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání svých osobních údajů;
- právo na přístup ke svým osobním údajům;
- právo požadovat přenesení svých osobních údajů;
- právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů; a
- za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které správce zpracovává (tzv. právo být „zapomenut“), pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, které již byly zpracovávány, byl odvolán souhlas, na jehož základě byly zpracovávány a neexistuje jiný důvod pro jejich zpracování, převažuje oprávněný zájem subjektu údajů nad zájmem na zpracování osobních údajů, osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, povinnost výmazu stanoví právní předpis.
Tato práva vykonává subjekt údajů především prostřednictvím webového rozhraní svého uživatelského účtu, pokud to aktuální verze internetového obchodu umožňuje a na těchto kontaktech správce: Ing. Ina Koldová, jednatelka, email: info@anbio.cz, adresa: Bartoškova 1368/4, 140 00 Praha 4 - Nusle.

Má-li subjekt údajů za to, že jsou jeho osobní údaje zpracováváme protiprávně,  má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů , jehož kontaktní údaje jsou dostupné online na adrese https://www.uoou.cz/.

V Praze dne 22. 3. 2023Formulář pro odstoupení od smlouvy